Zpět na výrobce Zpět na začátekObjednávka zboľí Zpět na začátek

 
Teroson FL
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1696704 Teroson FL+ (?isti? + ?edidlo FL), obsah: 1 l , balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:63095 Teroson FL (?isti? + ?edidlo FL), obsah: 10 l , balení: kanystr 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
id?.1471127 Teroson FL+, obsah 10l, balení kanystr0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
Univerzální ?isti? pro dílnu, nap?. pro všechny plochy p?ed a po lepení nebo ut?s?ování, jakož i p?ed opravami plast?.
Jako ?edidlo se hodí ?isti? + ?edidlo FL pro ?adu Teroson - výrobk?, zvlášt? nap?. pro prost?edky na ochranu spodku vozidel.
P?ed použitím ?isti?e + ?edidla FL je t?eba o?istit skla ?isti?em skel.
. nep?sobí na polyuretan
. nep?sobí na lak

 
Oboustrann? lepicí páska
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:93357 Oboustrann? lepicí páska 12 mm, obsah: 10 m, balení: role 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:93358 Oboustrann? lepicí páska 19 mm, obsah: 10 m, balení: role 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 8 Ks
id?.:150039 Oboustrann? lepicí páska 25 mm, obsah: 10 m, balení: role 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 6 Ks
Slouží k lepení emblém?, ochranných ozdobných lišt, vnit?ních zrcátek apod. Pomocí oboustranné lepicí pásky lze rovn?ž upev?ovat polyvinylchloridové obložení nebo polyuretanovou integrální p?nu.

Vlastnosti:

- vysoce p?ilnavá k mnoha plastickým hmotám, kov?m, sklu a lakovaným plochám
- odolná v??i pov?trnostním vliv?m
- odolná proti UV zá?ení

 
Ut?sn?ní chladi?e
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?: 1147374 Ut?sn?ní chladi?e , obsah: 250 ml , balení: dóza 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Ut?s?uje vlasové trhliny a malé úniky z chladícího systému.
. z?stává v chladící kapalin?
. kompatibilní s nemrznoucími kapalinami, které jsou b?žn? na trhu

 
Terosept
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1393023 Terosept - ?isti? , obsah: 200 ml , balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?:791947 Terosept - ?ist?ní klimatizace , obsah: 5 l , balení: kanystr 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
Terosept je vodný roztok s aktivními složkami, zabra?ujícími r?stu bakterií a plísní v klimatiza?ní soustav? automobilu. Terosept má výborný dlouhodobý ú?inek, jeho aktivní složky ni?í bakterie a plísn? a zabra?ují po dlouhou dobu jejich r?stu.

 
Teroson WX180 Polish
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:796923 Teroson WX180 Polish (Terotex), obsah: 1 l , balení: dóza 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?:796925 Teroson WX180 Polish (Terotex), obsah: 5 l , balení: kanystr 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
Ošet?ení nát?ru starších voz?.

. sou?asn? ?istí, leští a konzervuje
. lze aplikovat i na vlhký lak
. obsahuje karnaubový vosk, což je nejtvrdší p?írodní vosk


 
?isti? skla
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1670100 Intenzivní ?isti? oken, obsah: 500 ml , balení: sprej 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Víceú?elový prost?edek pro intensivní ?išt?ní za pomoci stabilní aktivní p?ny.
. ?istí všechny sklen?né plochy jako jsou skla automobil?, zrcadla, sv?tlomety apod.
. bezezbytku odstra?uje zbytky oleje, tuk?, lešt?nky, usazenin z cigaretového kou?e, hmyzu a pta?ího trusu
. jednoduché použití - po nast?íkání se nechá krátce p?sobit a poté se set?e ?istým papírem - to je vše
. p?nu lze rovn?ž spláchnout ?istou vodou

 
Teroson VR2200
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:142228 Teroson VR2200 (Zabrušovací pasta na ventily), obsah: 100 ml , balení: dóza 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Pro kužely ventil?, kovové kohouty a kuželky kohout? z bronzu a mosazi. Dvojitá dóza obsahuje hrubou pastu pro zabroušení a jednu pastu pro dobroušení. S pastami k broušení ventil? se velmi snadno pracuje, dob?e p?iléhají k broušeným plochám a lze je lehce opláchnout vodou do té doby dokud jsou vodou rozpustné.

 
Teroson VR 190
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:232315 ?isti? brzd a spojky, obsah 500 ml, balení:sprej0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:840759 ?isti? brzdových a spojkových obložení , obsah: 10 l , balení: kanystr 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
id?.:840771 na dotaz ?isti? brzdových a spojkových obložení , obsah: 50 l , balení: sud 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
Rychle a d?kladn? ?istí a odmaš?uje díly brzd, spojky a p?evodovky.
Beze zbytku odstra?uje:
. Zbytky lepidel a t?snicích látek z p?írub motoru, karburátoru a p?evodovky.
. Ztvrdlé mazací prost?edky za záv?s? a kloub?.

 
7061-Super?isti?
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:142471 Super?isti? 7061 , obsah: 400ml , balení: sprej 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks

Výrobek 7061, ?isti? na bázi bezfreonových ?editel, je ur?en pro ?išt?ní a odmašt?ní povrch? p?ed použitím lepidel Loctite.

. Doporu?ený jako poslední úprava p?ed montáží, ?istí všechny povrchy, které budou upevn?ny anaerobními lepidly Loctite.


 
7063-Rychlo?isti?
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:149293 Rychlo?isti? 7063, obsah:10 l, balení:kanystr0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
id?.:88344 Rychlo?isti? 7063 , obsah: 400 ml , balení: sprej 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:135366 Rychlo?isti? 7063 , obsah: 150ml , balení: sprej 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

Víceú?elový ?isti? s rozpoušt?dly pro ?ist?ní a odmaš?ování povrch?. Odstra?uje oleje, tuky a zne?išt?ní. Ideální pro p?ípravu povrchu p?ed nanášením lepidel Loctite. Rychle se odpa?uje, nezanechává žádný film a nekoroduje.
. Pro p?ípravu ploch k lepení.
. Nezanechává žádné zbytky.

 
7840-Natural Blue
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1456818 na dotaz Natural Blue 7840, obsah:200 l, balení:sud0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
id?.:1427776 Natural Blue/7840 , obsah: 5 l , balení: kanystr0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
id?.:1427775 na dotaz Natural Blue/7840 , obsah: 20 l , balení: kanystr 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
P?ípravek pro ?išt?ní a odmaš?ování
Universální ekologický ?isti?. Šetrným zp?sobem odstra?uje ne?istoty, olej a mastnotu ze všech povrch? odolných v??i vod?. P?írodní mod? (Cleaner/ Degreaser) je koncentrát a ?edí se podle pot?eby vodou.
. Je hospodárný.
. Neho?lavý.
. Neobsahuje ?edidla.
. Neobsahuje fosfáty.
. Nep?sobí na odstín laku, nepoškozuje ?išt?né povrchy.
. Nepoškozuje životní prost?edí.
. Biologicky odbouratelný.


 
7200-Odstra?ova? lepidel a tmel?
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:235323 Odstra?ova? lepidel a tmel?/7200 , obsah: 400 ml , balení: sprej 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Odstra?uje zbytky t?sn?ní, t?snících prost?edk?, nape?ený olej, asfalt, saze a laky.
Doporu?en pro t?sn?ní na motoru, p?e-vodovce, karburátoru, vodním a palivovém ?erpadle, zadní náprav? atd.
. Zamezuje poškození poškrábáním.
. Rozpouští rychle a beze zbytk?.

 
8005-Adhezní sprej na ?emeny/8005
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:232294 Adhezní sprej na ?emeny/8005 , obsah: 400 ml , balení: sprej 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Bezbarvá kapalina se doporu?uje pro omezení prokluzu a zvýšení t?ení u všech druh? p?evodových ?emen?. Prodlužuje životnost ?emenu. Použití v rozmezí teplot -30 až +250°C.

 
Variac - ?isti? brzd a spojky
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:506067 Variac - ?isti? brzd a spojky , obsah: 500ml , balení: sprej 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 15 Ks

 
Cockpit Spray
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1635290 Cockpit Spray , obsah: 400 ml , balení: sprej 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

 
P?nový ?isti? interiéru
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:195915 P?nový ?isti? interiéru , obsah: 400 ml , balení: sprej 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

 
7218-Sm?s proti od?ru
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:255890 na dotaz Sm?s proti od?ru/7218, obsah: 1 kg, balení: sada0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 6 Ks

Používá se pro obnovu opot?ebených povrch?. Nanášené vrstvy jsou odolné proti opot?ebení. Aplikací na nové sou?ástky se prodlouží jejich životnost. Lze zvolit produkt nanášený st?rkou nebo št?tcem.

Keramikou pln?ný dvousložkový epoxid na ochranu, obnovu a opravu velmi opot?ebených oblastí. Výjime?ná odolnost proti abrazi a korozi. Používá se k obnov? a ochran? výsypek, ?erpadlových sk?íní, kolen potrubí, cyklón? a za?ízení pro manipulaci s materiálem. Použití do 120°C.


 
Oprava stržených závit?
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:236382 Oprava stržených závit? , obsah: 4,8 g , balení: blistr 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 6 Ks

 
3499 - Sada na opravu výfuku
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.: 1150967 Sada na opravu výfuku/3499 (tmel + bandáž) , obsah: 130 g , balení: sada 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

 


 
7065-?isti? CLEANFIT
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:88177 na dotaz ?isti? CLEANFIT/7065 , obsah: 5 l, balení: kanystr0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 4 Ks
je rozpoušt?dlový ?isti?, který neobsahuje chlórové fluorové uhlovodíky, ur?ený pro ?išt?ní a odmaš?ování povrch?, které mají být lepeny produkty LOCTITE. Nemá žádný vliv na rychlost vytvrzení a kone?nou pevnost t?chto lepidel. Nevy?išt?né nebo ?áste?n? vy?išt?né povrchy mohou nep?ízniv? ovlivnit výsledky lepení. M?že být rovn?ž použit pro ?išt?ní a odmašt?ní strojních sou?ástí b?hem údržbá?ských operací.

 
7070-?isti? na plasty
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:88365 ?isti? na plasty/7070, obsah: 400 ml, balení: lahev s rozpraš.0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
je bezvodý rozpoušt?dlový ?isti? na bázi uhlovodíku, který neobsahuje chlórové a fluorové uhlovodíky, ur?ený pro ?išt?ní a odmaš?ování povrch?, které mají být lepeny produkty LOCTITE. Nemá žádný vliv na rychlost vytvrzení a kone?nou pevnost t?chto lepidel, pouze ten, že ?istí povrchy pro dobrou adhezi a vytvrzení lepidel. Nevy?išt?né nebo ?áste?n? vy?išt?né povrchy mohou nep?ízniv? ovlivnit výsledky lepení. Produkt se používá na kone?né p?edmontážní ?išt?ní všech lepených povrch? pro odstran?ní v?tšiny tuk?, olej?, mazných kapalin, kovových t?ísek a drobných ?áste?ek. Je ur?en pro použití ve form? spreje nebo pro ?išt?ní má?ením v lázni p?i pokojové teplot? nebo zah?áté.

 
7219-Nárazu+od?ru-vzdorná sm?s
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:255891 na dotaz Nárazu+od?ru-vzdorná sm?s/7219, obsah: 1 kg, balení: sada0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 6 Ks
id?.:458213 na dotaz Nárazu+od?ru-vzdorná sm?s/7219, obsah: 10 kg, balení: sada0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

Používá se pro obnovu opot?ebených povrch?. Nanášené vrstvy jsou odolné proti opot?ebení. Aplikací na nové sou?ástky se prodlouží jejich životnost. Lze zvolit produkt nanášený st?rkou nebo št?tcem.

Epoxid s p?ídavkem pryže, který poskytuje kombinaci od?ruvzdornosti a nárazuvzdornosti, které nejsou u epoxid? b?žné. Používá se pro vyrovnání a ochranu žlab?, nádrží, zásobník?, výsypek, kolen potrubí a dalších povrch? vystavených jak opot?ebování tak náraz?m. Použití do 120°C.


 
7222-Od?ru odolný tmel
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:735864 na dotaz Od?ru odolný tmel/7222, obsah: 1,4 kg, balení: sada0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 6 Ks

Používá se pro obnovu opot?ebených povrch?. Nanášené vrstvy jsou odolné proti opot?ebení. Aplikací na nové sou?ástky se prodlouží jejich životnost. Lze zvolit produkt nanášený st?rkou nebo št?tcem.

Ochrana proti korozi a abrazi. M?že být také použit jako základní vrstva p?ed nanesením kone?né vrstvy proti opot?ebení. Použití do 107°C.


 
7226-Sm?s pro pneudopravu
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:255892 na dotaz Sm?s pro pneudopravu/7226, obsah: 1 kg, balení: sada0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 6 Ks
id?.:458215 na dotaz Sm?s pro pneudopravu/7226, obsah: 10 kg, balení: sada0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

Používá se pro obnovu opot?ebených povrch?. Nanášené vrstvy jsou odolné proti opot?ebení. Aplikací na nové sou?ástky se prodlouží jejich životnost. Lze zvolit produkt nanášený st?rkou nebo št?tcem.

Dvousložkový epoxid pln?ný malými keramickými kuli?kami pro ochranu výrobního za?ízení proti abrazi jemnými ?ásticemi. St?rkovací epoxid se doporu?uje k obnov?, oprav? a ochran? výsypek, ?erpadlových sk?íní, kolen potrubí, cyklón? a dalších za?ízení proti pneumatické abrazi. Použití do 120°C.


 
7227/7228-Keramický nát?r
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:255894 na dotaz Keramický nát?r bílý/7228, obsah: 1 kg, balení: sada0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 6 Ks
id?.:255893 na dotaz Keramický nát?r šedý/7227, obsah: 1 kg, balení: sada0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 6 Ks

Používá se pro obnovu opot?ebených povrch?. Nanášené vrstvy jsou odolné proti opot?ebení. Aplikací na nové sou?ástky se prodlouží jejich životnost. Lze zvolit produkt nanášený st?rkou nebo št?tcem.

Velmi jemný epoxid pln?ný keramikou, který vytvá?í lesklý povrch s nízkým t?ením a odolává opot?ebení, potla?uje turbulence, abrazi a kavitaci. Také slouží jako povrchová úprava na výpl?ové hmoty Nordbak pro zvýšení trvanlivosti opravy hlubokého poškození. Použití do 95°C.


 
7229-Sm?s pro pneudopravu VT
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:255895 na dotaz Sm?s pro pneudopravu VT/7229, obsah: 10 kg, balení: sada0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

Používá se pro obnovu opot?ebených povrch?. Nanášené vrstvy jsou odolné proti opot?ebení. Aplikací na nové sou?ástky se prodlouží jejich životnost. Lze zvolit produkt nanášený st?rkou nebo št?tcem.

Vysokoteplotní sm?s odolává abrazi jemnými ?ásticemi, která p?sobí v ohybech potrubí pro pneumatickou dopravu. Použití do 230°C.


 
7232-Vysokoteplot.tmel od?ruvzdor.
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:255887 na dotaz Vysokoteplot.tmel od?ruvzdor./7232, obsah: 1 kg, balení: sada0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 6 Ks

 
7234-Keramický nát?r šedý VT
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:254469 na dotaz VT keramický nát?r šedý/7234, obsah:1 kg, balení: sada0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 6 Ks

Používá se pro obnovu opot?ebených povrch?. Nanášené vrstvy jsou odolné proti opot?ebení. Aplikací na nové sou?ástky se prodlouží jejich životnost. Lze zvolit produkt nanášený st?rkou nebo št?tcem.

Vysokoteplotní keramický nát?r vytvo?í hladký a jemný povrch s nízkým t?ením, který odolává opot?ebení, potla?uje turbulence a kavitaci na ?ástech jako ob?žná kola a sk?ín? ?erpadel. Použití do 205°C.


 
Loctite hygienický sprej
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:731335 Loctite hygienický sprej, obsah: 150ml, balení: sprej0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Ideální prost?edek pro ?išt?ní a odstra?ování zápach? interiér? automobil? v?etn? klimatiza?ních systém?.  Je také ideální pro použití v karavanech, lodích, nave?ejných místech, hotelích a na pracovištích. P?ípravek je ú?inný proti bakteriím, houbám a vir?m ve vzduchu  i na kontaminovaných plochách, odstraní i zápach z tabáku a ze zví?at. Nep?íjemný zápach je nahrazen sv?ží mentolovou a eukalyptovou v?ní.

 
7039 - ?isti? kontakt?
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:303145 ?isticí sprej na elektrické kontakty, obsah: 400 ml, balení: sprej0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Sprej na ?išt?ní kontakt? nemá negativní vliv na izola?ní laky. Používá se k ?išt?ní elektrických kontakt?, relé, rozvád??? apod.. Odstra?uje vlhkost a vytvá?í povlak odpuzující vodu.

 
Pattex Power Tape
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?. 1677377 Pattex Power Tape st?íbrná, obsah : 25 m, balení : role
id?.:1677469 Pattex Power Tape st?íbrná, obsah : 50 m, balení : role

 
7254-Odstra?ova? CA
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.1089415 Odstra?ova? CA/7254, obsah:1 l, balení:lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 4 Ks

 
7266-St?ík.ochrana kov.povrch?
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1466101 na dotaz 7266-St?ík.ochrana kov.povrch?, obsah:1 kg, balení:sada0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 2 Ks

 
7414-Tekutá plomba
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1269219 7414-Tekutá plomba, obsah:50 ml, balení:tuba0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 48 Ks

 
Teroson VR 100
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1510476 Teroson VR 100 (?isti? na sklo), obsah 1 kg, balení: lahev s rozprašova?em0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1510450 Teroson VR 100 (?isti? na sklo), obsah:5 kg, balení:kanystr0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 4 Ks
id?.:1509978 na dotaz Teroson VR 100 (?isti? na sklo), obsah:20 kg, balení:kanystr0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

 
Aerodag Ceramishield
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:238883 Aerodag Ceramishield, obsah:400 ml, balení:sprej0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Loctite & Teroson: Lepící a těsnící hmoty l Zařízení pro zpracování l Péče o ruce l Lepidla a těsnicí hmoty l Opravy karoserie a plastických hmot l Aplikační nástroje l Odhlučňovací prostředky l Rychlá pomoc l Prostředky pro údrľbu a čiątění l Nástřiky na ochranu spodku karoserie l Ochrana dutin karoserie l Protikorozní prevence l Lepidla l Zajią»ování ąroubů l Údrľba - čiątění l Upevňování l Ploąné těsnění a tmelení l Maziva l Zařízení pro zpracování l Čiątění a péče l Mapa serveru l Objednávka
AMKA Trading, spol. s r.o., Werichova 981, 152 00 Praha 5,
Tel.: +420 224 818 049-51, Fax.: +420 224 817 050, amka@amka.cz
Created by Creative solutions s.r.o. 2006