Zpět na výrobce Zpět na začátekObjednávka zboľí Zpět na začátek

 
Teroson SI 9140 BK
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:267085 Teroson SI 9140 BK (Terostat 9140 - ?erný), obsah: 310 ml , balení: kartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Silikonové t?sn?ní
Bezrozpoušt?dlová jednosložková t?snicí hmota RTV pro vysoce kvalitní t?sn?ní motor?, p?evodovek a automobilových karoserií, a pro upev?ování a ut?s?ování ozdobných lišt a emblém?.
. dobrá p?ilnavost ke kovu, sklu a dokonale vyschlému automobilovému laku
. pro ut?s?ování míst úniku bez demontáže
. po vytvrzení nabývá charakteru pevné pryžov? elastické t?snící hmoty
. není ur?ena jako podklad pro nát?r; jde o transparentní hmotu, kterou lze vybarvit p?idáním barvy
. neutrální pach, odolnost v??i sv?tlu a slané vod?
. teplotn? stabilní v rozmezí -40 ... + 120°C
V?nujte prosím pozornost údaj?m v technickém list?!

 
Loctite 511
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:230645 Loctite 511 (Závitové t?sn?ní/511), obsah: 50 ml. balení: tuba0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:246600 Loctite 511 (Závitové t?sn?ní/511) , obsah: 250 ml , balení: tuba0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks

Výrobek 511 je jednosložkový, nízkopevnostní, tixotropní anaerobní rychle vytvrzující tmel. Výrobek rychle vytvrzuje je-li omezen p?ístup vzduchu mezi t?sn?nými plochami z kovu.
Použití:
. Vhodný k tmelení kovových šroubení.
. Je možné tmelit závity trubek a šroubení až do 2"".
. Promazává b?hem montáže.
. Teplotní rozsah: až do + 150°C

 
Loctite 577
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:149314 Loctite 577 (Závitové t?sn?ní/577), obsah: 50 ml , balení: harmonika 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1517024 Loctite 577 (Závitové t?sn?ní/577), obsah: 50 ml , balení: tuba 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:268416 na dotaz Loctite 577 (Závitové t?sn?ní/577), obsah: 2 l, balení:lahev0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
id?.:246642 Loctite 577 (Závitové t?sn?ní/577), obsah: 250 ml , balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Vytvrzujicí gel zajiš?uje okamžité nízkotlaké ut?sn?ní všech trubkových spoj?. T?snivo se nevytla?uje, nesmrš?uje ani neucpává systém (v?etn? filtr?) uvoln?nými ?ásticemi. Demontáž lze provést snadno, za pomoci b?žných nástroj?. Nahradí konopí, t?snicí pásky a pasty. Doporu?uje se pro všechny hrubé trubkové závity, je zvlášt? vhodný pro rychlé použití p?i nízkých teplotách, nap?. p?i údržb? pr?myslových rozvod?. Spl?uje požadavky BS6956 typ B pro t?sn?ní pynových fitink?. Schválen WRC pro použití pro pitnou vodu.

 
Loctite 542
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:135483 Loctite 542 (Hydraulické t?sn?ní/542), obsah: 10 ml, balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1516483 Loctite 542 (Hydraulické t?sn?ní/542), obsah: 50 ml, balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:149305 Loctite 542 (Hydraulické t?sn?ní/542), obsah: 250 ml, balení: tuba 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Vytvrzujicí kapalina zajiš?uje okamžité nízkotlaké ut?sn?ní všech trubkových spoj?. T?snivo se nevytla?uje, nesmrš?uje ani neucpává systém (v?etn? filtr?) uvoln?nými ?ásticemi. Demontáž lze provést snadno, za pomoci b?žných nástroj?. Nahradí konopí, t?snicí pásky a pasty. Je doporu?ována pro jemné závity u pneumatických a hydraulických systém?, obzvlášt? pro ty, které jsou vystaveny vibracím a pro malé fitinky. Spl?uje požadavky BS6956, typ A pro t?sn?ní plynových fitnek.

Použití:
. Upev?uje a tmelí spoje hydraulických pneumatických systém?.
. Je doporu?en pro tmelení kovových šroubení, které by m?ly být pln? dotaženy.
. Teplotní rozsah: až do + 150°C


 
Loctite 510
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1517023 Loctite 510 (Plošné t?sn?ní 510), obsah: 50 ml , balení: tuba 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:149346 Loctite 510 (Plošné t?sn?ní 510), obsah: 250 ml , balení: tuba0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Pro t?sn?ní p?írub nebo tuhých kovových díl?. Nevzniká žádná vrstva, není t?eba opakované dotahování. T?sn?ní vypl?uje všechny nerovnosti, snižují se nároky na jakost obrobení dosedacích ploch. Sou?ásti lze snadno rozebírat i po dlouhé dob? používání. Po plném vytvrzení odolává t?sn?ní vysokým tlak?m. Doporu?uje se k použití v p?ípad? požadavk? na odolnost v??i vysokým teplotám a chemickým vliv?m.

Použití:
. Ut?s?ování blok? p?evodovek z hliníku a šedé litiny.
. Ut?s?ování t?les vodních pump.
. Ut?s?ování p?írub strojírenských konstrukcí.
. Teplotní rozsah: od -55°C až do + 200°C


 
Loctite 518
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:142286 Loctite 518 (Plošné t?sn?ní elastické), obsah: 25 ml , balení: minikartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
id?:142456 Loctite 518 (Plošné t?sn?ní elastické), obsah: 50 ml , balení: minikartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
id?.:1522033 Loctite 518 (Plošné t?sn?ní elastické), obsah: 300 ml , balení: kartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Nevzniká žádná vrstva, není t?eba opakované dotahování. T?sn?ní vypl?uje všechny nerovnosti, snižují se nároky na jakost obrobení dosedacích ploch. Sou?ásti lze snadno rozebírat i po dlouhé dob? používání. Po plném vytvrzení odolává t?sn?ní vysokým tlak?m. Používá se k ut?s?ování tvarov? stabilních tuhých železných, ocelových a hliníkových p?írub. Vypl?uje malé škrábance a nerovnosti do 0,5 mm. K rychlému vytvrzení dochází za nep?ístupu vzduchu ve styku s kovem.
Použití:
. Ochra?uje proti korozi.
. Odolný proti v?tšin? kapalin používaných v automobilu.
. P?i malých tlacích je spoj t?sný okamžit?.
. Teplotní rozsah: od -55°C až do + 150°C

 
Loctite SI 5910
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:1133305 Loctite SI 5910 (Silikonové plošné t?sn?ní ?erné/5910), obsah: 40ml , balení: blistr0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?:1126633 Loctite SI 5910 (Silikonové plošné t?sn?ní ?erné/5910), obsah: 80 ml , balení: tuba 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:728771 Loctite SI 5910 (Silikonové plošné t?sn?ní ?erné/5910 (Quick Gasket)), obsah: 200 ml , balení: tlak.nádoba0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 6 Ks
id?.:142491 Loctite SI 5910 (Silikonové plošné t?sn?ní ?erné/5910 (Ultra Black)), obsah: 300 ml , balení: kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Rychle vytvrzující t?snící hmota vypl?ující spáry až do 6mm. Použitelná i pro dot?sn?ní pevného t?sn?ní. Nezp?sobuje korozi. Nemá negativní vliv na lambda sondu. Je odolný olej?m. Nevzniká žádná vrstva, není t?eba opakované dotahování. T?sn?ní vypl?uje všechny nerovnosti, snižují se nároky na jakost obrobení dosedacích ploch. Sou?ásti lze snadno rozebírat i po dlouhé dob? používání. Po plném vytvrzení odolává t?sn?ní vysokým tlak?m.
Použití:
. Ut?s?uje pomocí p?ilnavosti k ploše, montáž díl? provést p?ed zapo?etím vytvrzování.
. K ut?s?ování flexibilních i pevných olejových van k bloku motoru.
. Ut?s?uje um?lohmotné a plechové kryty v motorovém prostoru.
. Schváleno pro Fiat, GM, Ford, Mercedes, BMW, Opel.
. Teplotní rozsah: až do +200°C

 
Loctite SI 5920
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:142502 Loctite SI 5920 (Silikon m?d?ný/5920 (Ultra Copper)), obsah: 300 ml , balení: kartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1124087 Loctite SI 5920 (Silikon m?d?ný/5920), obsah:40ml, balení:blistr0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1126645 Loctite SI 5920 (Silikon m?d?ný/5920), obsah:80ml, balení:tuba0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Rychle vytvrzující t?snící hmota vypl?ující spáry až do 6 mm. Použitelná i pro dot?sn?ní pevného t?sn?ní. Neutrální v??i všem materiál?m. Nezp?sobuje korozi. Nemá negativní vliv na lambda sondu. Odolný proti vysokým teplotám.
Použití:
. Ut?s?uje pomocí p?ilnavosti k ploše, montáž díl? provést p?ed zapo?etím vytvrzování.
. K ut?s?ování flexibilních i pe ných díl? motoru z hliníku a šedé litiny.
. Odolný vysokým teplotám.
. Odolný motorovým a p?evodovým olej?m.
. Nezp?sobuje korozi.
. Schváleno nap?. pro Ford, GM, Toyota atd.
. Teplotní rozsah: až 315°C

 
Loctite SI 5699
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:1126648 Loctite SI 5699 (Silikon šedý/5699 (Ultra Grey)), obsah: 80 ml , balení: tuba 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?:142480 Loctite SI 5699 (Silikon šedý/5699 (Ultra Grey)), obsah: 300 ml , balení: kartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1124088 Loctite SI5699 (Silikon šedý/5699 (Ultra Grey)), obsah: 40ml, balení: blistr 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Rychle vytvrzující t?snící hmota vypl?ující spáry až do 6 mm. Použitelná i pro dot?sn?ní pevného t?sn?ni. Nezp?sobuje korozi. Nemá negativní vliv na lambda sondu. Nevzniká žádná vrstva, není t?eba opakované dotahování. T?sn?ní vypl?uje všechny nerovnosti, snižují se nároky na jakost obrobení dosedacích ploch. Sou?ásti lze snadno rozebírat i po dlouhé dob? používání. Po plném vytvrzení odolává t?sn?ní vysokým tlak?m.
Použití:
. Ut?s?uje pomocí p?ilnavosti k ploše. Montáž díl? provést p?ed zapo?etím vytvrzováni.
. Pro flexibilní i pevné díly motoru z hliníku.
. Odolný v??i motorovým olej?m, chladícím kapalinám, vod? a glykol?m.
. Nezp?sobuje korozi.
. Schválený pro Toyotu, Nissan, Hondu, Mitsubishi, Hyundai.
. Teplotní rozsah: až do 200°C.

 
5921-Plošné t?sn?ní vytvrzující
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:142272 Plošné t?sn?ní vytvrzující/5921 (FAG 1) , obsah: 200 ml , balení: tuba 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Ut?sn?ní motoru a p?evodovky, ut?sn?ní trubkových fitinek. Odolné proti benzínu, kerosínu, mazacím látkám, horké a studené vod?, nemrznoucím sm?sím, slabým louh?m a kyselinám, pá?e.
Použití:
. Místo nebo p?ídavn? k p?írubovým t?sn?ním z pevných látek.
. T?sní trubkové závity.
. Odolné v??i benzínu, oleji a nemrznoucím sm?sím.
. Teplotní rozsah: od - 50°C až do +200°C

 
Loctite SI 5926
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1126638 Loctite SI 5926 (Silikon modrý /5926), obsah: 100 ml , balení: tuba 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1123349 Loctite SI 5926 (Silikon modrý /5926), obsah: 40 ml , balení: blistr0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Modrý silikonový tmel je ideální tmel pro mnohá použití p?i opravách automobil?.
Použití:
. T?sn?ní víka ventil?, vodní pumpy, bloku p?evodovky.
. Ut?s?uje pomocí p?ilnavosti k ploše. Montáž provést p?ed zapo?etím vytvrzování.
. T?sn?ní spojek hadic chladícího systému.
. Teplotní rozsah: až do +250°C

 
Loctite 5922
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:142274 Loctite 5922 (Plošné t?sn?ní nevytvrzující/5922 (FAG 2)), obsah: 60ml , balení: blistr0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?:235386 Loctite 5922 (Plošné t?sn?ní nevytvrzující/5922 (FAG 2)), obsah: 200ml , balení: tuba 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Trvale elastické plošné t?sn?ní. Pomalu schnoucí pasta. Spojuje jako elastický nevytvrzující film.
Pro spojení, která mají z?stat demontovatelná.
Použití:
. Místo nebo p?ídavn? k p?írubovým t?sn?ním z pevných látek.
. Nevytvrzující elastické t?sn?ní.
. T?sní elastické ?ásti kryt?.
. Pro trubkové a šroubové spoje.
. Odolné v??i benzínu, oleji a nemrznoucím sm?sím.

. Teplotní rozsah: od - 50°C až do +200°C


 
Loctite 5972
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:142273 Loctite 5972 (Plošné t?sn?ní vysokoteplotní - FAG 1372) , obsah: 200 ml, balení: tuba 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Plošné t?sn?ní 5972 pro vysoké teploty se používá pro následující aplikace: p?íruby motor? a p?evodovek, topení, závitové spoje, uzavírací víka, spoje hadic, trubkové fitinky.
Použití:
. Vedení páry, topné okruhy.
. Opravy t?sn?ní hlavy válc?.
. Teplotní rozsah: až do +300°C

 
Loctite 573
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1515354 Loctite 573 (Plošné t?sn?ní - nízkopevnostní/573), obsah: 50 ml , balení: harmonika 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:246621 Loctite 573 (Plošné t?sn?ní - nízkopevnostní/573), obsah: 250 ml , balení: tuba 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks

 
Loctite 574
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1516597 Loctite 574 (Plošné t?sn?ní - rychle vytvrzující/574), obsah: 50 ml , balení: harmonika 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:231561 Loctite 574 (Plošné t?sn?ní - rychle vytvrzující/574), obsah: 250 ml , balení: tuba0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
K ut?s?ování tvarov? stabilních kovových p?írub. M?že nahradit pevné t?sn?ní, jestliže to konstrukce dovoluje. Nevzniká žádná vrstva, není t?eba opakované dotahování. T?sn?ní vypl?uje všechny nerovnosti, snižují se nároky na jakost obrobení dosedacích ploch. Sou?ásti lze snadno rozebírat i po dlouhé dob? používání. Po plném vytvrzení odolává t?sn?ní vysokým tlak?m. K rychlému vytvrzení dochází za nep?ístupu vzduchu ve styku s kovem. Používá se pro st?edn? pevná spojení, lehce demontovatelné. Vysoce odolné proti namáhání a vibracím. Odolné v?tšin? tekutin v automobilu.
Použití:
. Vypl?uje nerovnosti tmelených ploch do max. 0,5 mm.
. Teplotní rozsah: od -55°C až do + 150°C

 
5923-Tekuté plošné t?sn?ní elastické
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:142270 Tekuté plošné t?sn?ní elastické/5923 (FAG 3) , obsah: 450 ml, balení: dóza 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

 
Teroson VR 410
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:800110 Teroson VR 420 (Fluid D), obsah: 200 ml , balení: tuba 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks

Univerzální snadno rozebíratelné plošné t?sn?ní nevytvrzuje a z?stává trvale elastické. Odolává motorové naft?, oleji a chladicím kapalinám. Je odolné vibracím. Používá se v?tšinou sou?asn? s pevným plochým t?sn?ním.


 
Loctite O-Ring
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:142407 Loctite O-Ring (Kuf?ík na "O"kroužky) - bez 406/20g0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

Obsahuje následující díly pro okamžitou výrobu statických O-kroužk?.

. O-kroužky s pr?m?rem profilu 1,6/2,4 / 3,0 / 5,7/8,4 mm.
. Nástroj pro ?ezání, ?ezací a lepící šablony.
. Neobsahuje lepidlo 406/20g.

Použití:
. Pro výrobu O-kroužk? jakékoliv velikosti.


 
7100-Detektor trhlin - kontrola net?snosti
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:250000 Detektor trhlin - kontrola net?snosti/ 7100 , obsah: 400ml , balení: sprej 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Usnad?uje detekci jak mikroúnik?, tak i v?tších únik? v rozvodech plyn?. Nep?sobí následnou korozi, doporu?uje se pro použití u všech druh? plyn? a jejich sm?sí s výjimkou ?istého kyslíku.

 
5331-Závitové t?sn?ní na plasty
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:142492 Závitové t?sn?ní na plasty/5331, obsah:100 ml, balení: tuba0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Vytvrzujicí gel zajiš?uje okamžité nízkotlaké ut?sn?ní všech trubkových spoj?. T?snivo se nevytla?uje, nesmrš?uje ani neucpává systém (v?etn? filtr?) uvoln?nými ?ásticemi. Demontáž lze provést snadno, za pomoci b?žných nástroj?. Nahradí konopí, t?snicí pásky a pasty. Doporu?ený pro závitové spoje plast/plast nebo plast/kov, pro plastové a kovové fitinky vedení horké nebo studené vody, nap?. pro pr?myslové nebo zem?d?lské plastové rozvody vody nebo odvod?ovací systémy. Schválen WRC pro použití s pitnou vodou až do 85°C.

 
Loctite 572
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1517014 Loctite 572 (Závitové t?sn?ní/572), obsah: 50 ml, balení: tuba0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1522499 Loctite 572 (Závitové t?sn?ní/572), obsah: 250 ml, balení: tuba0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Vytvrzujicí gel zajiš?uje okamžité nízkotlaké ut?sn?ní všech trubkových spoj?. T?snivo se nevytla?uje, nesmrš?uje ani neucpává systém (v?etn? filtr?) uvoln?nými ?ásticemi. Demontáž lze provést snadno, za pomoci b?žných nástroj?. Nahradí konopí, t?snicí pásky a pasty. Doporu?uje se pro všechny hrubé závity v kovu, kdy je vyžadováno pomalé vytvrzování, aby se prodloužila doba pot?ebná k ustavení ventil? a fitink?. Spl?uje požadavky BS6956 typ B pro t?sn?ní plynových fitink?.

 
Loctite 55
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:527319 T?snicí vlákno/L55, obsah: 50m, balení: blistr0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
id?.: 305917 Loctite 55 (T?snicí vlákno/L55), obsah: 150m, balení: role0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 48 Ks
T?snicí š??ra zajiš?uje okamžité nízkotlaké ut?sn?ní všech trubkových spoj?. T?snivo se nevytla?uje, nesmrš?uje ani neucpává systém (v?etn? filtr?) uvoln?nými ?ásticemi. Demontáž lze provést snadno, za pomoci b?žných nástroj?. Nahradí konopí, t?snicí pásky a pasty. Lze ji spolehliv? používat na kovové i plastové závitové spoje. Schválen v ?R pro použití ve styku s pitnou vodou do teploty 85°C. Doporu?ení WRC a KTW pro studenou i horkou vodu, spl?uje požadavky BS6920, ?SN EN751 pro plyn a vodu.

 
Loctite SI 5366-5368
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:231307 Loctite SI 5366 (T?sn?ní pružné ?iré/5366), obsah: 50 ml, balení: minikartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
id?.:142494 Loctite SI 5366 (T?sn?ní pružné ?iré/5366), obsah: 310 ml, balení: kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:142493 T?sn?ní pružné bílé/5367, obsah: 310 ml, balení: kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:142495 Loctite SI 5368 (T?sn?ní pružné ?erné/5368), obsah: 310 ml, balení: kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

Vytvrzuje se na pružnou kau?ukovou hmotu odolávající rázovému namáhání a ohýbání, odolné v??i teplotní dilataci a v??i vibracím velmi dob?e vypl?uje spáry mezi lepenými ?ástmi. Je odolná v??i klimatickým vliv?m a použitelná do 250°C. je vhodná pro sklo, kovy, keramiku, vrstvené materiály a v?tšinu plastických hmot.


 
Loctite SI 593-595
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:88083 Silikon RTV - bílý/594, obsah: 100 ml, balení: tuba0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1126642 Silikon RTV - ?irý/595, obsah: 100 ml, balení: tuba0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:88084 Silikon RTV - bílý/594, obsah: 315 ml, balení: kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:142395 Silikon RTV - ?irý/595, obsah: 315 ml, balení: kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1123422 Silikon RTV - ?irý/595, obsah: 40 ml, balení: blistr0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
je pro své vynikajicí lepivé a t?snicí vlastnosti ur?en pro v?tšinu povrch? (nedoporu?uje se na beton). Tento produkt odolává stárnutí, pov?trnostním vliv?m a teplotním cykl?m bez ztvrdnutí, smršt?ní nebo popraskání. Je vyroben tak, aby odolal extrémním teplotním cykl?m, UV zá?ení a ozónu. Tixotropní charakter zabra?uje jeho stékání z místa nanesení.

 
Loctite SI 5927
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.88088 Silikon vysokoteplotní - ?ervený, obsah:100ml, balení:tuba0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?. 88089 Silikon vysokoteplotní - ?ervený, obsah:315ml, balení:kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Loctite & Teroson: Lepící a těsnící hmoty l Zařízení pro zpracování l Péče o ruce l Lepidla a těsnicí hmoty l Opravy karoserie a plastických hmot l Aplikační nástroje l Odhlučňovací prostředky l Rychlá pomoc l Prostředky pro údrľbu a čiątění l Nástřiky na ochranu spodku karoserie l Ochrana dutin karoserie l Protikorozní prevence l Lepidla l Zajią»ování ąroubů l Údrľba - čiątění l Upevňování l Ploąné těsnění a tmelení l Maziva l Zařízení pro zpracování l Čiątění a péče l Mapa serveru l Objednávka
AMKA Trading, spol. s r.o., Werichova 981, 152 00 Praha 5,
Tel.: +420 224 818 049-51, Fax.: +420 224 817 050, amka@amka.cz
Created by Creative solutions s.r.o. 2006